Actievoorwaarden PA for a Day 

Artikel 1 Definities

In deze Actievoorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis:

 1. Secretary Plus: Secretary Plus Management B.V. en Secretary Plus Direct Team B.V., beiden gevestigd aan de P.J. Oudweg 61 (1314 CK) te Almere.
 2. Campagne: de PA for a Day campagne, de Deelnemer maakt gedurende één dag gratis gebruik van een PA van Secretary Plus, waarbij de PA wordt ingezet voor secretariële / administratieve werkzaamheden.
 3. Actievoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 4. Deelnametermijn: de termijn waarbinnen aan de Campagne loopt en kan worden deelgenomen.
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Campagne PA for a Day en dus een PA op proef neemt.

Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Algemeen

 1. Op de Campagne zijn de onderhavige Actievoorwaarden van toepassing. Door aan de Campagne deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden en verklaart hij zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.
 2. Secretary Plus heeft het recht deze Actievoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, waarbij geldt dat deze Actievoorwaarden niet ten nadele van de Deelnemer worden aangepast, zonder daardoor op enigerlei wijze tot schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 3 Deelname

 1. De Deelnametermijn van de Campagne loopt van 23 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Aanvragen die na de Deelnametermijn op enige wijze aan Secretary Plus worden verstuurd/ kenbaar worden gemaakt zijn van deelname aan de Campagne uitgesloten. Ten aanzien van deze Ambities is artikel 6 van deze Actievoorwaarden echter onverkort van toepassing.
 2. De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar.
 3. Deelname aan de Actie is gratis.
 4. Om aan de Campagne te kunnen deelnemen dient de Deelnemer daarnaast zijn voor-  en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer kenbaar te maken aan Secretary Plus.
 5. Indien een Deelnemer eenmaal een PA for a Day op proef heeft gehad, dan maakt de Deelnemer daarna geen kans meer om deel te nemen aan de Campagne.
 6. De Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem aan Secretary Plus in verband met zijn deelname verstrekte (persoons)gegevens.
 7. Secretary Plus behoudt zich het recht voor om een Deelnemer om haar moverende redenen van deelname uit te sluiten, dan wel om de PA for a Day niet op proef te laten gaan, zulks in het bijzonder wanneer de Deelnemer niet voldoet aan de onderhavige Actievoorwaarden dan wel anderszins onrechtmatig of in strijd met de goede smaak, de goede zeden en/of het fatsoen handelt. Secretary Plus is niet aansprakelijk indien een Deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten, er geen PA for a Day op proef komt.
 8. Secretary Plus is te allen tijde bevoegd de Campagne te wijzigen of voortijdig te beëindigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.

Artikel 4 Wijze van deelnemen

 1. Alle ingezonden Aanvragen worden wekelijks bekeken.  
 2. Door deelname aan de Campagen PA for a Day krijgt de Deelnemer een PA for a Day op proef, die ingezet dient te worden voor secretariele / administratieve werkzaamheden.
 3. Consultants van Secretary Plus bepalen of de organisatie in aanmerking komt voor PA for a Day. De PA die op proef komt, wordt bepaald door Secretary Plus Outsourcing.
 4. De Deelnemer wordt per e-mail, dan wel via telefoon geïnformeerd over da campagne PA for a Day.

Artikel 5 Deelnametermijn

 1. De PA for a Day komt in de periode van 23 maart 2020 tot en 31 mei 2020 op proef. Secretary Plus aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de PA for a Day later dan aangekondigd op proef komt, of indien de (vervangende) PA afwijkt van de aangeboden PA for a Day.
 2. De PA for a Day is niet inwisselbaar voor (andere) goederen en/of diensten.
 3. Bij het niet gebruiken of niet accepteren van de PA for a Day of de aan de Campagne verbonden voorwaarden, behoudt Secretary Plus zich het recht voor de PA for a Day niet op proef te laten komen. De Deelnemer heeft alsdan geen recht op enige vorm van restitutie en/of enige geldsom. 

Artikel 6 Klachten

Indien de Deelnemer een klacht heeft over de Campagne, kan deze klacht schriftelijk worden ingediend door een e-mail te sturen naar info@secretary-plus.nl. Secretary Plus zal zich inspannen om binnen vier weken op de ingediende klacht te reageren. Het indienen van een klacht schort de Deelnametermijn niet op.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Secretary Plus is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit (deelname aan) de Campagne van Secretary Plus, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is Secretary Plus is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit eventuele storingen, tekortkomingen, gebreken en/of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Campagne (waaronder storingen op het internet en/of in de software en/of hardware). Ook is Secretary Plus niet aansprakelijk voor de eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de (persoons-)gegevens van de Deelnemer.
 2. Secretary Plus is nimmer aansprakelijk voor de handelingen van de Deelnemers aan de Campagne en/of voor het openbaar maken, verveelvoudigen, vertonen en/of verspreiden van een idee van de Deelnemer, zulks in de ruimste zin des woords.
 3. Deelname aan de Campagne en/of gebruikmaking van de PA for a Day geschiedt geheel voor eigen risico en op vrijwillige basis. Daarnaast verleent Secretary Plus geen enkele garantie met betrekking tot de PA for a Day.
 4. Indien en voor zover er sprake mocht zijn van aansprakelijkheid van Secretary Plus, dan is aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en/of immateriële schade, in alle gevallen uitgesloten. Daarnaast is de aansprakelijkheid van Secretary Plus beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Secretary Plus zal hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 8 Privacy

 1. De door de Deelnemer in verband met de Campagne aan Secretary Plus verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de Deelnemer te kunnen laten deelnemen aan de Campagne, zulks in de ruimste zin des woords;
 2. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden, naar oordeel van Secretary Plus, niet of niet duidelijk voorzien, beslist Secretary Plus.
 4. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Actievoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Secretary Plus zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 5. Secretary Plus handelt - voor zover van toepassing - in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 6. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.
 7. De persoonsgegevens van de Deelnemer kunnen daarnaast worden gebruikt om de Deelnemer per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en/of diensten van Secretary Plus.
 8. Door aan de Actie deel te nemen stemt de Deelnemer er onverkort mee in dat zijn persoonsgegevens conform dit artikel worden gebruikt.